Thị trường

Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà máy In tiền quốc gia nhận lương hơn nửa tỷ đồng năm 2017

(VNF) - Theo báo cáo lương thưởng năm 2017 của Nhà máy In tiền quốc gia, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất, với mức lương cơ bản lần lượt là 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng, tương đương cả năm hơn 530 triệu đồng.

Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà máy In tiền quốc gia nhận lương hơn nửa tỷ đồng năm 2017

Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà máy In tiền quốc gia nhận lương hơn nửa tỷ đồng năm 2017

Nhà máy In tiền quốc gia - Công ty TNHH MTV vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017, theo đó, Nhà máy ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác năm ngoái đạt 2.183 tỷ đồng, kém kế hoạch đề ra 0,5%.

Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với năm trước, lên trên 56 tỷ đồng nhưng cũng mới hoàn thành 83% kế hoạch. Chu kỳ lợi nhuận thường lãi lớn trong nửa đầu năm và giảm dần hoặc lỗ trong 6 tháng còn lại.

Năm 2018, Nhà máy đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.344 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 54 tỷ đồng.

Theo báo cáo lương thưởng năm 2017 của Nhà máy, tính đến cuối năm có 11 cán bộ quản lý và 727 người lao động trực tiếp làm việc tại đây.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động xấp xỉ 202 tỷ đồng, giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm.

Thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động là 17,8 triệu đồng. Còn đối với cán bộ quản lý, mức lương cơ bản bình quân là 27,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất, với mức lương cơ bản lần lượt là 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng, tương đương cả năm hơn 530 triệu đồng.

Theo nguyên tắc xác định trả lương thưởng, Nhà máy In tiền là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hóa đặc biệt nên tiền thưởng của người quản lý do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại Nhà máy, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và được trích từ lợi nhuận sau thuế của Nhà máy.

Còn tiền thưởng đối với người lao động được xác định trên cơ sở năng suất lao động, thành tích công tác và được trích từ lợi nhuận sau thuế của Nhà máy.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính của Nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2016, doanh thu của Nhà máy In tiền đạt 2.195 tỷ đồng, tăng tới 53% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế của Nhà máy In tiền đạt 52,9 tỷ đồng, tăng tới 76% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Nhà máy In tiền đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 19,3% sau một năm, trong đó, chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất là tài sản cố định với 614 tỷ đồng, đứng thứ hai là tiền và các khoản tương đương tiền với 580 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Nhà máy In tiền đến hết ngày 31/12/2016 đạt 1.737 tỷ đồng, tăng 17,7%. Nợ phải trả đạt 134,7 tỷ đồng, tăng 44%.


Tin mới lên