Tài chính

Chứng khoán FPT theo chân SSI nới room ngoại lên 100%

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS-HoSE) mới đây đã họp HĐQT và quyết định thông qua tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là 100% vốn điều lệ.

Chứng khoán FPT theo chân SSI nới room ngoại lên 100%

Cũng tại buổi họp HĐQT này, HĐQT FPTS cũng thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng vào vị trí Tổng Giám đốc FPTS từ ngày 19/7/2017.

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được các thành viên HĐQT thông qua. Theo đó, ngoài các báo cáo về tình hình kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, FPTS còn dự kiến trình kế hoạch phân phối lợi nhuận với phương án phát hành cổ phiếu trà cổ tức trong năm 2017 và sửa đổi Điều lệ theo cam kết khi niêm yết.

ĐHĐCĐ thường niên tới đây dự kiến cũng sẽ trình cổ đông thông qua những thay đổi tại HĐQT và Ban kiểm soát của CTCK này. Cụ thể, FPTS trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Ha Hong Sik chức danh thành viên Ban kiếm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Nhân sự dự kiến bầu cử bổ sung là ông Shuzo Shikata, thành viên HĐQT của FPTS.

Cùng đó, FPTS trình cổ đông miễn nhiệm ông Shuzo Shikata chức danh thành viên HĐỌT nhịêm kỳ 2013-2018 và bầu thay thế vị trí này sang ông Goro Hoshi.

Tháng 9/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã trở thành công ty chứng khoán tiên phong trong việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) đối với cổ phiếu SSI.

Cụ thể, SSI đã gửi hồ sơ báo cáo thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhận được phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 27/8/2015. 

Theo đó, căn cứ công văn này, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày 1/9/2015.

Trước đó, ngày 25/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định, công ty đại chúng hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty.

Theo đó, ngoại trừ 226 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hầu hết room cho các ngành nghề được áp dụng đến mức tối đa 100%. Các công ty niêm yết chỉ cần tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoặc được đại hội đồng cổ đông đồng ý là được nâng room.

Tin mới lên