Chuyển đổi khoản vay giữa Vietnam Beverage và BeerCo