Chuyển 230ha đất khu công nghiệp Nhơn Hội sang đất đô thị