Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước