Tài chính

CII: Không còn lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý, lãi ròng 6 tháng giảm 45 lần

(VNF) – Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HoSE: CII) giảm 6 lần so với cùng kỳ do không còn khoản lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con. Điều này đã khiến lãi ròng 6 tháng đầu năm chỉ còn vỏn vẹn 35 tỷ đồng, giảm 45 lần so với cùng kỳ.

CII: Không còn lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý, lãi ròng 6 tháng giảm 45 lần

Quý II/2018, doanh thu thuần hợp nhất của CII đạt 919 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 87,7% xuống 76,4% nên lợi nhuận gộp tăng gấp đôi, đạt 216 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính quý II chỉ đạt 162 tỷ đồng, bằng 1/3 năm trước. Điều này khiến lợi nhuận quý II/2018 của CII giảm 3 lần so với cùng kỳ, chỉ đạt 117 tỷ đồng, bất chấp lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết đã thực dương 5,6 tỷ đồng và khoản lợi nhuận khác lên tới 52 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 1.599 tỷ đồng, tăng 58,8%; lợi nhuận gộp 382 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần.

Doanh thu 6 tháng ghi nhận vai trò chủ đạo của hoạt động kinh doanh bất động sản (tăng 55 lần, chiếm gần một nửa tổng doanh thu), trong khi mảng doanh thu xây dựng theo hợp đồng BOT suy giảm mạnh (giảm gần 5 lần, còn 120 tỷ đồng).

Đáng chú ý, doanh thu tài chính 6 tháng chỉ đạt 302 tỷ đồng, bằng 1/6 cùng kỳ. Nguyên nhân là công ty đã không còn khoản lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con.

Trong khi đó, các khoản chi phí 6 tháng lại tăng mạnh (chi phí tài chính tăng 43%, chi phí bán hàng tăng 85%, chi phí quản lý tăng 38%) tất cả khiến lãi ròng trong nửa đầu năm chỉ đạt 35 tỷ đồng, giảm 45 lần so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của CII là 22.260 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 7.242 tỷ đồng, tăng 28,7%; tài sản dài hạn là 15.017 tỷ đồng, giảm 64 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản của CII, các khoản phải thu ngắn hạn có mức tăng đáng kể, tăng 37% lên 4.057 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 48,7% lên 1.291 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CII là 14.546 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Các khoản có mức tăng đáng kể nhất là: “phải trả người bán ngắn hạn” (tăng gần 2 lần, đạt 502 tỷ đồng); “chi phí trả ngắn hạn” (tăng 4 lần, đạt 229 tỷ đồng), “phải trả ngắn hạn khác” (tăng 59%, đạt 1.328 tỷ đồng)…

Nợ vay của CII có mức tăng nhẹ: nợ vay ngắn hạn tăng 18% lên 2.630 tỷ đồng; nợ vay dài hạn tăng 7,7% lên 7.718 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của CII là 7.713 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,8 lần.

Tin mới lên