Tài chính

CII: Lần đầu tiên sau 4 năm, dòng tiền kinh doanh dương trở lại

(VNF) – Lần đầu tiên sau 4 năm, dòng tiền kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) thực dương.

CII: Lần đầu tiên sau 4 năm, dòng tiền kinh doanh dương trở lại

CII lãi trước thuế 391 tỷ đồng trong năm 2018, giảm hơn 4 lần so với năm trước do không còn ghi nhận lãi từ việc đánh giá lại giá trị hợp lí của khoản đầu tư vào công ty con

Hết đánh giá lại giá trị hợp lý, lãi trước thuế 2018 lập tức lao dốc

CII vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018. Theo báo cáo, quý IV/2018, doanh thu thuần của CII đạt 497 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kì năm trước.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 79% xuống còn 65% nên lợi nhuận gộp tăng 34%, đạt 173 tỷ đồng.

Trong quý IV, hoạt động tài chính mang về 152 tỷ đồng, hoạt động liên doanh liên kết mang về 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tiếp tục gia tăng (tăng 8%, lên 176 tỷ đồng) chi phí quản lý duy trì ở mức cao (132 tỷ đồng) nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 10 tỷ đồng.

Phải nhờ đến khoản thu nhập khác lên tới 94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý IV của CII mới tăng 16% so với cùng kì, đạt 87 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của CII đạt 2.707 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 lại giảm 4,3 lần, chỉ còn 391 tỷ đồng.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do doanh thu tài chính năm 2018 giảm mạnh (giảm 3,6 lần, còn 600 tỷ đồng). Sở dĩ doanh thu tài chính năm 2018 sụt giảm là do CII không còn ghi nhận lãi từ việc đánh giá lại giá trị hơp lý của khoản đầu tư vào công ty con (năm ngoái, CII ghi nhận 1.606 tỷ đồng khoản lãi này vào doanh thu tài chính).

Dòng tiền kinh doanh dương trở lại

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của CII năm nay là dòng tiền kinh doanh dương trở lại sau 4 năm liên tiếp âm nặng.

Cụ thể, từ năm 2014 – 2017, dòng tiền kinh doanh của CII luôn âm: năm 2014 âm 390 tỷ đồng, năm 2015 âm 260 tỷ đồng, năm 2016 âm 430 tỷ đồng, năm 2017 âm 608 tỷ đồng.

Năm 2018, dòng tiền kinh doanh dương 602 tỷ đồng. Ngoài nhờ mức lợi nhuận trước thuế 391 tỷ đồng, dòng tiền kinh dương dương còn nhờ vào việc tiếp tục ghi nhận khấu hao lớn (582 tỷ đồng), chi phí lãi vay (676 tỷ đồng), hàng tồn kho (341 tỷ đồng), các khoản phải trả (341 tỷ đồng)…

Nợ vay ngắn hạn tăng vòn vọt

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của CII là 22.180 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kì. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.149 tỷ đồng (tăng 9%), tài sản dài hạn là 16.031 tỷ đồng (tăng 6,3%).

Cơ cấu tài sản của CII đáng chú ý với sự sụt giảm của lượng tiền gửi, từ 1.301 tỷ đồng xuống còn 477 tỷ đồng, tương đương giảm 2,7 lần.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn lại có sức tăng mạnh (tăng 46%) lên 4.309 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là khoản “phải thu về cho vay ngắn hạn” (tăng gấp 3 lần, lên 1.230 tỷ đồng, chủ yếu là khoản cho công ty Tuấn Lộc, Việt Thành vay); tiếp theo là khoản “trả trước cho người bán ngắn hạn” (tăng 45%, lên 1.002 tỷ đồng, là khoản trả trước cho các nhà thầu thi công dự án BOT, BT).

Các khoản phải thu dài hạn cũng có mức tăng khá, tăng 23% so với đầu kì, đạt 2.464 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục duy trì ở mức cao, 4.263 tỷ đồng, tăng 12%, lợi thế thương mại còn 1.748 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CII tại ngày 31/12/2018 là 14.480 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu kì. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.180 tỷ đồng (tăng 53,6%), nợ dài hạn là 8.300 tỷ đồng (giảm 8%).

Trong cơ cấu nợ của CII, khoản vay ngắn hạn có mức tăng rất mạnh, tăng 1,8 lần, lên 4.006 tỷ đồng; tiếp theo là khoản “phải trả ngắn hạn khác”, tăng 54,7%, lên 1.292 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản vay dài hạn có mức giảm nhẹ, dù vẫn có giá trị tuyệt đối rất cao là 6.537 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của CII là 7.700 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu kì. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,8 lần, tăng nhẹ so với cùng kì (1,7 lần).

Tin mới lên