Học thuật

Cơ chế điều chỉnh là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu cơ chế điều chỉnh (adjustment mechanism) là gì?

Cơ chế điều chỉnh là gì?

Cơ chế điều chỉnh (adjustment mechanism) là phương tiện để điều chỉnh những mất cân đối trong cán cân thanh toán với nước ngoài.

Cơ chế điều chỉnh (adjustment mechanism) là phương tiện để điều chỉnh những mất cân đối trong cán cân thanh toán với nước ngoài.

Có 3 phương tiện để loại trừ sự thâm hụt hay thặng dư trong cán cân thanh toán: (1) điều chỉnh giá ở nước ngoài; (2) điều chỉnh giá và thu nhập trong nước; và (3) đặt ra những quy định hạn chế thương mại và tỷ giá hối đoái.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên