Tài chính

Cổ đông Vicostone thông qua 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2020

(VNF) - ĐHĐCĐ Vicostone năm 2020 có sự tham dự của 51 cổ đông, đại diện cho hơn 143 triệu cổ phần, chiếm 89,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã nhất trí thông qua hai kịch bản kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cổ đông Vicostone thông qua 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2020

Cổ đông Vicostone thông qua 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2020

Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020. Toàn bộ các tờ trình và kế hoạch chiến lược của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành.

ĐHĐCĐ Vicostone năm 2020 có sự tham dự của 51 cổ đông, đại diện cho hơn 143 triệu cổ phần, chiếm 89,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã nhất trí thông qua hai kịch bản kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trước ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19.

Kịch bản 1 - lạc quan - là giữ nguyên theo kế hoạch năm 2020 đã được HĐQT thông qua ngày 31/12/2019, theo đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 dự kiến đạt 6.653,8 tỷ đồng, tăng gần 20%. Tổng Lợi nhuận trước thuế đạt 1.979,78 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2019.

Kịch bản 2 - thận trọng - được điều chỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn cầu. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sẽ chỉ tăng nhẹ so với thực hiện 2019, tương ứng là 1,25% và 0,98%.

Theo Ban Lãnh đạo Vicostone, bên cạnh những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm 2020 được dự báo thị trường kinh tế - chính trị trên thế giới còn nhiều biến động khác liên quan đến tỷ giá, giá dầu và khả năng Việt Nam thuộc danh sách rà soát của Chính phủ Mỹ về chống bán phá giá. Vì vậy, ban lãnh đạo Vicostone nhấn mạnh toàn thể công ty phải luôn chủ động và linh hoạt đưa ra các giải pháp tối ưu trong mọi hoàn cảnh.

Ban lãnh đạo công ty xác định sáu trọng tâm nhằm quản trị rủi ro hiệu quả, xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống trên cơ sở phát huy nền tảng sẵn có.

Cụ thể, thực hiện quá trình chuyển đổi số theo lộ trình chiến lược, triển khai toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để chủ động thích ứng trước các biến động của kinh tế, thị trường và công nghệ một cách hiệu quả.

Về tài chính, nâng cao khả năng sinh lời và đảm bảo tăng trưởng doanh thu bền vững bằng việc tiếp tục duy trì và phát triển các thị trường hiện có, đồng thời triển khai nghiên cứu thị trường, tiếp cận và khai thác các thị trường tiềm năng.

Đối với khách hàng, nâng cao lợi thế cạnh tranh khác biệt bằng chiến lược giá phù hợp với phân khúc khách hàng mục tiêu và đặc thù của từng thị trường; không ngừng sáng tạo phát triển sản phẩm mới, sản phẩm độc đáo - khác biệt; liên tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và các giá trị gia tăng.

Trong công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc quản trị nguồn nguyên vật liệu, tiếp tục triển khai chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu nhằm tăng cường khả năng tự chủ trên 95% nguồn nguyên liệu đầu vào; cải tiến các quy trình công nghệ sản xuất để tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực bền vững và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho người lao động; thực hiện quy hoạch và phát triển năng lực cho đội ngũ lãnh đạo kế cận; tăng cường đào tạo, chủ động trang bị cho người lao động kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng hiệu quả quá trình chuyển đổi số và xu thế nâng cao tỷ trọng công nghệ trong sản xuất công nghiệp;

Thêm vào đó, nâng cao năng lực về nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và nghiên cứu thị trường để phát huy lợi thế cạnh tranh nhằm khai thác hiệu quả các thị trường trọng yếu và thị trường tiềm năng.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Quang Hưng là thành viên HĐQT từ ngày 30/5/2020, thay cho Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp vừa được miễn nhiệm.

Tin mới lên