Học thuật

Cổ phần thông thường là gì? Các quyền của cổ đông khi nắm giữ cổ phần thông thường

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Cổ phần thông thường là gì? Các quyền của cổ đông nắm giữ cổ phần thông thường.

Cổ phần thông thường là gì? Các quyền của cổ đông khi nắm giữ cổ phần thông thường

Cổ phần thông thường (common stock) là một công cụ tài chính (hay thỏa thuận tài chính) cho phép người nắm giữ nó có quyền sở hữu và quyền bỏ phiếu trong công ty cổ phần.

Cổ phần thông thường là gì?

Cổ phần thông thường (common stock) là một công cụ tài chính (hay thỏa thuận tài chính) cho phép người nắm giữ nó có quyền sở hữu và quyền bỏ phiếu trong công ty cổ phần. Người nắm cổ phiếu thông thường có quyền hưởng lợi nhuận ròng còn lại của công ty sau khi các loại nợ và vốn sở hữu khác đã nhận được lợi tức của mình theo lời hứa của công ty. Lợi tức cổ phần hay cổ tức được phân phối theo tỷ lệ cổ phần mà mỗi người nắm giữ so với tổng số cổ phần thông thường đã phát hành. Khác với người nắm cổ phần ưu đãi, người nắm cổ phần thông thường được quyền bầu ra hội đồng quản trị. Quyền bỏ phiếu được xác định dựa trên tỷ lệ trọng của quyền sở hữu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các quyền của cổ đông nắm giữ cổ phần thông thường

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền theo quy định tại  Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014. Chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn lại như sau:

Quyền hưởng cổ tức

Cổ tức (dividend) là phần lợi nhuận của công ty dành để trả cho những người chủ sở hữu. Cổ tức có thể được trả bằng tiền (dạng phổ biến), cũng có thể trả bằng cổ phiếu mới. Cổ phiếu phổ thông không uy định mức cổ tức tối thiểu hay tối đa mà cổ đông nhân được. Việc có trả cổ tức hay không, tỷ lệ trả cổ tức là tùy thuộc vào kết quả hoạt động và vào chính sách của công ty. Khi công ty phải thanh lý tài sản, cổ đông phổ thông là những người cuối cùng nhận được những gì còn lại (nếu có) sau khi công ty trang trải xong tất cả các nghĩa vụ như: thuế nợ và cổ phiếu ưu đãi.

Quyền mua cổ phiếu mới

Khi công ty phát hành một đợt cổ phiếu mới để tăng vốn, các cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền được mua trước cổ phiếu mới, trước khi đợt phát hành được chào bán ra công chúng, trong một thời hạn nhất định. Lượng cổ phiếu mới được phép mua theo quyền này tương ứng với lượng cổ phiếu được phép nắm giữ. Như vậy, quyền này cho phép cổ đông duy trì tỷ lệ sở hữu của mình trong công ty sau khi đã tăng thêm vốn. Mỗi cổ phiếu đang nắm giữ mang lại cho cổ đông mộtquyền mua trước. Số lượng quyền cần có để mua một cổ phiếu mới sẽ được quy định cụ thể trong từng đợt chào bán, cùng với giá mua, thời hạn của quyền mua và ngày phát hành cổ phiếu mới. Cổ phiếu bán theo quyền thường có mức giá thấp hơn so với mức giá thị trường hiện hành. Khi cổ đông thực hiện quyền, công ty sẽ huy động được thêm vốn. 

Quyền bỏ phiếu

Cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu bầu và ứng cử vào các chức vụ quản lý trong công ty; có quyền tham gia vào các đại hội cổ đông và bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Nếu không tham dự được, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt họ biểu quyết theo chỉ định của họ hoặc theo tùy ý người ủy quyền. Tùy theo quy định, mỗi cổ đông có thể được bỏ phiếu tối đa cho mỗi ứng viên bằng số cổ phiếu nắm giữ, hoặc được dồn toàn bộ vào số cổ phếu có thể chi phối (bằng tổng số cổ phiếu nhân với số ứng viên) để bầu cử một (hoặc hơn) ứng cử viên. Cách thứ hai có lợi cho các cổ đông nhỏ, vì tuy có ít phiếu bầu nhưng họ lại có thể tập trung phiếu để tăng thêm giá trị bỏ phiếu của mình.

Ngoài những quyền lợi cơ bản về kinh tế trên đây, cổ phếu phổ thông còn những quyền pháp lý khác nữa như quyền được kiểm tra sổ sách của công ty khi cần thiết, quyền được yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường v.v…

Tin mới lên