Tài chính

Cổ phiếu của Gỗ Trường Thành tiếp tục trong diện kiểm soát, có khả năng bị HoSE hủy niêm yết

(VNF) - Theo HoSE, trên cơ sở Gỗ Trường Thành đạt kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 có lãi nhưng công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HoSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF. Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định.

Cổ phiếu của Gỗ Trường Thành tiếp tục trong diện kiểm soát, có khả năng bị HoSE hủy niêm yết

Cổ phiếu của Gỗ Trường Thành tiếp tục trong diện kiểm soát, có khả năng bị HoSE hủy niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát, khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Gỗ Trường Thành).

Theo HoSE, ngày 24/4/2019, HoSE đã ra Quyết định số 138/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Ngày 31/8/2021, HoSE nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Gỗ Trường Thành. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2021 là -3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2021 là -553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Trên cơ sở Gỗ Trường Thành đạt kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 có lãi nhưng công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HoSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

HoSE cũng cho hay nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Được biết trong quý II/2021, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt đạt 319,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,9% và 505,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 36,5% về còn 8,7%.

Trong kỳ, nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (doanh thu – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), lợi nhuận cốt lõi âm 12,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 40,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và giảm 93,1% so với 6 tháng đầu năm 2021. Như vậy, tính tới 30/6/2021 tổng lỗ lũy kế là 3.047,24 tỷ đồng, vốn điều lệ là 3.111,98 tỷ đồng, lỗ lũy kế sắp vượt vốn điều lệ.

Tính tới ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt 2.287,9 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 629,5 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 545,6 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 434,8 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 250 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 20,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 105 tỷ đồng lên 608 tỷ đồng và chiếm 26,6% tổng tài sản.

Tin mới lên