Tài chính tiêu dùng

Công ty tài chính dùng 90% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Thông tư 23 do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng vừa chính thức có hiệu lực.

Công ty tài chính dùng 90% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Siết công ty tài chính đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu.

Theo đó, Thông tư này yêu cầu tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 90%. Các công ty tài chính chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp và khi cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện như phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, quản trị rủi ro theo quy định …

Công ty tài chính không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp sau: tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; tài sản bảo đảm là trái phiếu của doanh nghiệp mà khách hàng vay để mua trái phiếu của doanh nghiệp đó; khách hàng thuộc đối tượng, người liên quan được quy định tại một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung); để đầu tư trái phiếu chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom); để đầu tư, kinh doanh trái phiếu của doanh nghiệp là công ty con của chính công ty tài chính đó; khách hàng là công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng.

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) không được vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty tài chính.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh so với tổng nợ phải trả bình quân của tháng liền kề trước đó theo tỷ lệ tối đa là 10%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của công ty tài chính cũng không vượt quá 5% vốn điều lệ, cũng như quá trình đầu tư, kinh doanh phải tuân thủ đáp ứng một số điều kiện gần giống trái phiếu.

Tin mới lên