Học thuật

Công ty tín thác đầu tư là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Công ty tín thác đầu tư hay quỹ tín thác đầu tư (investment trust company) là gì?

Công ty tín thác đầu tư là gì?

Công ty tín thác đầu tư hay quỹ tín thác đầu tư (investment trust company) là định chế tài chính có vốn do cổ đông đóng góp và chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán chính phủ.

Công ty tín thác đầu tư hay quỹ tín thác đầu tư (investment trust company) là định chế tài chính có vốn do cổ đông đóng góp và chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán chính phủ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Danh mục đầu tư của quỹ có thể bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. Hai loại chứng khoán chính mà quỹ đầu tư là uỷ thác cổ phiếu và uỷ thác trái phiếu.

Không giống như quỹ tương hỗ, quỹ tín thác đầu tư  được lập ra trong một khoản thời gian xác định với một danh mục đầu tư cố định. Điều đó có nghĩa là chứng khoán của quỹ đầu tư uỷ thác không được bán hoặc mua thêm mới (trừ những trường hợp hữu hạn như: công ty bị phá sản hoặc sát nhập).

Công ty uỷ thác cổ phiếu thường nhằm mục đích làm tăng giá trị của đồng vốn và (hoặc) thu nhập từ cổ tức. Họ thường phát hành một lượng đơn vị nhất định trong một thời gian đã được xác định, trước khi thời hạn chào bán chính kết thúc. Công ty uỷ thác vốn cổ phần đưa ra ngày hạn về việc trả nợ và phân phối giá trị tài sản ròng cho các nhà nắm giữ đơn vị. (Nhà đầu tư nắm giữ đơn vị cổ phần có thể có quyền lựa chọn đặc biệt trong việc tái đầu tư số tiền này).

Công ty uỷ thác trái phiếu phát hành một số lượng đơn vị nhất định và sau khi trái phiếu đã được bán hết thì thời gian chào bán chính được đóng lại. Khi đó công ty uỷ thác tiếp tục trả số tiền thu nhập hàng tháng cho tới khi trái phiếu tiếp theo được trả. Quá trình này diễn ra cho đến khi toàn bộ trái phiếu được thanh khoản hết từ quỹ. Uỷ thác trái phiếu nói chung là thích hợp cho những khách hàng tìm kiếm các thu nhập hiện tại và sự ổn định của đồng tiền chứ không dành cho những nhà đầu cơ mạo hiểm muốn đầu cơ kiếm lời.

Tin mới lên