Học thuật

Cường độ sử dụng vốn cao là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu cường độ sử dụng vốn (capital intensive) là gì?

Cường độ sử dụng vốn cao là gì?

Cường độ sử dụng vốn cao (capital intensity) là tỷ lệ vốn trên lao động sử dụng vào quá trình sản xuất.

Cường độ sử dụng vốn cao (capital intensive) là tỷ lệ vốn trên lao động sử dụng vào quá trình sản xuất. Tỷ lệ vốn/lao động càng cao, cường độ sử dụng vốn trong quá trình sản xuất càng cao và ngược lại. Phương pháp sản xuất có cường độ sử dụng vốn cao được gọi là phương pháp sản xuất sử dụng nhiều tư bản, nhiều kỹ thuật.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các ngành công nghiệp có cường độ sử dụng vốn cao có xu hướng sử dụng đòn bẩy hoạt động cao. Theo đó, đòn bảy hoạt động là tỷ lệ chi phí cố định cho chi phí biến đổi. Điều này cũng có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong bán hàng có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn đầu tư.

Đòn bẩy hoạt động cao của họ làm cho các ngành công nghiệp có cường độ sử dụng vốn cao dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hơn so với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vì họ vẫn phải trả các chi phí cố định như chi phí cho nhà máy, thiết bị, khấu hao trên thiết bị và các chi phí cố định khác, ngay cả khi ngành công nghiệp đang trong tình trạng suy thoái.

Ví dụ về các ngành công nghiệp có cường độ sử dụng vốn cao bao gồm sản xuất ô tô, sản xuất và tinh luyện dầu, các ngành sản xuất thép, viễn thông và vận tải, như đường sắt và hãng hàng không. Tất cả các ngành công nghiệp này đòi hỏi một lượng lớn chi phí vốn. 

Tin mới lên