Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok