Học thuật

Đánh thuế trùng là gì? Một số hiệp định tránh đánh thuế trùng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đánh thuế trùng (double taxation) là gì? Một số hiệp định tránh đánh thuế trùng Việt Nam đã ký kết?

Đánh thuế trùng là gì? Một số hiệp định tránh đánh thuế trùng

Đánh thuế trùng (double taxation) có thể hiểu là bị đánh thuế ở hai nơi hoặc bị đánh thuế nhiều lần.

Đánh thuế trùng là gì?

Đánh thuế trùng (double taxation) có thể được hiểu theo hai nghĩa:

Đánh thuế thu nhập và lợi nhuận ở nước tạo ra thu nhập và đánh thuế một lần nữa khi những khoản thu nhập và lợi nhuận này được chuyển về nước của người kiếm được thu nhập. Việc đánh thuế hai lần như vậy có thể cản trở đáng kể sự di chuyển quốc tế của lao động và tư bản. Vì vậy, các nước thường ký hiện định tránh đánh thuế hai lần và các khoản thu nhập thường chi phải chịu thuế ở nước kiếm được thu nhập.

Một số khoản thuế bị đánh nhiều lần. Ví dụ các công ty phải nộp thuế lợi nhuận, sau đó khi lợi nhuận được chia dưới dạng cổ tức, người nhận cổ tức lại phải nộp thuế thu nhập một lần nữa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hiệp định tránh đánh thuế trùng

Theo thống kê của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/8/2016, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định
Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Một số hiệp định tránh đánh thuế trùng mà Việt Nam đã ký kết với các nước ASEAN có thể kể đến như:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (ký kết ngày 23/12/1992 và có hiệu lực bắt đầu từ 29/12/1992)

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (ký kết 2/3/1994 và có hiệu lực từ 9/9/1994)

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc hồi giáo Brunei Darussalam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (ký kết ngày 16/8/2007 và có hiệu lực từ 1/1/2009).

Tin mới lên