Học thuật

Đạo luật Clayton là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đạo luật Clayton (Clayton Act) là gì?

Đạo luật Clayton là gì?

Đạo luật Clayton (Clayton Act) là đạo luật được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1914

Đạo luật Clayton (Clayton Act) là đạo luật được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1914. Mục đích của đạo luật này là đưa ra định nghĩa cụ thể về các trường hợp vi phạm luật chống độc quyền nhằm làm cho các đạo luật Sherman bớt mập mờ hơn.

Đạo luật Clayton cấm các thủ đoạn như: sự phân biệt giá dẫn tới sự suy giảm cạnh tranh đáng kể hoặc dẫn tới độc quyền; các hợp đồng cản trở người mua bán hàng cho đối thủ cạnh tranh của người bán; các hợp đồng ràng buộc; việc mua một công ty dẫn tới làm giảm cạnh tranh đáng kể; và hội đồng giám đốc đan xen nhau giữa các đối thủ cạnh tranh.

Đạo luật này cũng khẳng định rằng các quy định về chống độc quyền không áp dụng đối với người lao động (tức công đoàn)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đạo luật Clayton đã sửa đổi cả nội dung và thủ tục đối với luật chống độc quyền của liên bang. Nhìn chung, đạo luật Clayton tìm cách chống cạnh tranh trong các quy định bằng cách cấm các loại hành vi cụ thể, những hành vi không được coi là vì lợi ích tốt nhất của thị trường cạnh tranh.

Những nội dung thay đổi của dự luật

Có 4 phần của dự luật đề xuất những thay đổi đáng kể trong luật chống độc quyền bằng cách bổ sung Đạo luật chống độc quyền Sherman năm 1890. Trong các phần đó, Đạo luật thảo luận kỹ lưỡng bốn nguyên tắc kinh doanh và thương mại kinh tế 

Phân biệt giá cả giữa những người mua khác nhau nếu phân biệt đối xử này làm giảm đáng kể cạnh tranh hoặc có xu hướng tạo ra sự độc quyền trong bất kỳ dòng thương mại nào 

Bán hàng với điều kiện hoặc người mua (bên thuê) không thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh của bên bán (bên cho thuê). Hoặc, người mua cũng mua một sản phẩm khác ("buộc") nhưng chỉ khi những hành vi này đáng kể giảm bớt sự cạnh tranh 

Sáp nhập và mua lại nơi tác động có thể làm giảm đáng kể cạnh tranh hoặc khi đạt được số phiếu biểu quyết hoặc đạt ngưỡng tài sản

Bất kỳ người nào là giám đốc của hai hoặc nhiều tập đoàn cạnh tranh, nếu các công ty đó vi phạm tiêu chí chống tin tưởng bằng cách hợp nhất 

Tin mới lên