Học thuật

Đạo luật về Bảo hiệm xã hội năm 1935 là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đạo luật về Bảo hiệm xã hội năm 1935 (Social Security Act of 1935) là gì?

Đạo luật về Bảo hiệm xã hội năm 1935 là gì?

Đạo luật về Bảo hiểm xã hội năm 1935 (Social Security Act of 1935) là một chương trình cơ bản của Mỹ được sửa đổi nhiều lần về việc trợ cấp xã hội

Đạo luật về Bảo hiểm xã hội năm 1935 là gì?

Đạo luật về Bảo hiểm xã hội năm 1935 (Social Security Act of 1935) là một chương trình cơ bản của Mỹ được sửa đổi nhiều lần về việc trợ cấp xã hội cho những người già không nơi nương tựa, bảo hiểm y tế và tàn tật, và trợ cấp thất nghiệp. Đạo luật này cũng bao gồm cả trợ cấp thực phẩm, trợ cấp nhà ở và trợ cấp con.

Một phần chương trình trợ cấp ghi trong đạo luật về Bảo hiểm xã hội năm 1935 do Chính phủ liên bang Mỹ quản lý, một phần cho chính quyền các bang và địa phương quản lý. Các chương trình bảo hiểm xã hội được tài trợ bằng thuế quỹ lương mà người chủ và người lao động phải đóng góp.

Trong những năm gần đây, tuổi thọ của người Mỹ tăng lên, vì vậy người ta đã đưa ra nhiều chương trình xã hội mới và các khoản thuế quỹ lương và trợ cấp cũng tăng lên. Nguyên tắc chung áp dụng cho các chương trình bảo hiểm là lấy thu bù chi, không trích từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế, chính phủ nhiều nước phải trích ra từ ngân sách để bù lại phần thiếu hụt của các chương trình bảo hiểm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hoàn cảnh ra đời đạo luật về Bảo hiểm xã hội

Đạo luật về Bảo hiểm xã hội đã được Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký vào ngày 14/8/1935. Hành động này đặt nền móng cho hệ thống phúc lợi hiện đại ở Hoa Kỳ.

Công nghiệp hóa và đô thị hoá trong thế kỷ 19 đã tạo ra nhiều vấn đề xã hội mới, và biến đổi những ý tưởng về cách xã hội và chính phủ nên phối hợp với nhau như thế nào. Khi công nghiệp mở rộng, các thành phố phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu lao động. Các ngôi nhà chung cư được xây dựng một cách ẩu đoảng và kém chất lượng nhằm thu hút những người di cư mới từ các trang trại và những người nhập cư từ miền Nam và Đông Âu vào những nơi chật hẹp và không lành mạnh. Không gian làm việc thậm chí còn không an toàn hơn.

Năm 1890, Jacob Riis viết rằng "sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện kinh tế trong thành phố ... thường vượt ra ngoài mọi kế hoạch cứu trợ"

Tin mới lên