Tài chính

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MT

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước, thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm 2021, vấn đề giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đã được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Trong đó, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm kế hoạch cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân; Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; Chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý.

Bộ KHĐT cũng đặc biệt lưu tâm, trong quý I/2021 cần hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; trong quý II hoàn thành việc giải ngân các dự án được phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 sang năm 2021; quý III giải ngân 80% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021 và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư năm 2021 và lũy kế đến Quý IV phấn đấu giải ngân 90% kế hoạch năm 2021 được giao.

Để giải ngân đầu tư công đạt hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương cần phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công.

Căn cứ dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ thông báo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung lựa chọn danh mục dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp mình, gửi Bộ KHĐT tổng hợp để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Trong năm 2021, cần tiếp tục rà soát hành lang và khuôn khổ pháp lý về đầu tư, ngân sách đặc biệt là vốn ODA một cách đồng bộ và minh bạch, trong đó đổi mới công tác quản lý, giải ngân và sử dụng vốn ODA, cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án ODA gắn liền với đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án này, quy trình tổng hợp phân bổ vốn ODA gắn liền với vốn đối ứng;

Đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để khơi thông vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông...

Tin mới lên