Tài chính

Đất Xanh Services (DXS) điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 còn 800 tỷ đồng

(VNF) - Nếu kế hoạch điều chỉnh được thông qua thì kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, DXS đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Đất Xanh Services (DXS) điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 còn 800 tỷ đồng

Đất Xanh Services (DXS) điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, về còn 800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HoSE: DXS) vừa công bố nội dung các tờ trình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Danh sách cổ đông được lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 27/11.

Theo đó, DXS trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020, với tỷ lệ phát hành 1.000:66, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, doanh nghiệp sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 236 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2020, DXS ghi nhận doanh thu đạt 3.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.136 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 30% so với năm 2019. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 873 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, DXS có 456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ngoài ra còn hơn 5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 340 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

DXS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:84, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.

Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DXS sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 300 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020.

Đáng chú ý, DXS sẽ trình kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh doanh khá ảm đạm. Kết thúc 9 tháng đầu năm, DXS mới chỉ ghi nhận 3.022 tỷ đồng doanh thu và 568 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, còn cách khá xa kế hoạch được giao đầu năm (7.598 tỷ đồng doanh thu và 1.483 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ).

Ở kế hoạch kinh doanh mới, DXS muốn điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu giảm còn 4.200 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 44,7% so với kế hoạch ban đầu; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng điều chỉnh giảm về 800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 46% so với kế hoạch trước đó.

Nếu kế hoạch điều chỉnh được thông qua thì kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, DXS đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tin mới lên