Hồ sơ VNF

Đề án phát triển thị trường bất động sản TP. HCM giai đoạn 2016-2020

(VNF) - Để thị trường bất động sản thành phố phát huy hết các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế sẵn có cũng như khắc phục được những mặt hạn chế trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã ban hành Quyết định số 5753/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt Đề án "Phát triển thị trường bất động sản TP. HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030".

Đề án phát triển thị trường bất động sản TP. HCM giai đoạn 2016-2020

Đề án phát triển thị trường bất động sản TP. HCM giai đoạn 2016-2020.

TP. HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Những năm qua, lĩnh vực bất động sản có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và nguồn thu ngân sách của thành phố trong thời gian qua.

Thị trường bất động sản có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngành kinh tế khác, sự phát triển của thị trường này đẩy sự phát triển các thị trường khác như công nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng, thị trường vốn và lao động.

Thực tế phát triển thị trường bất động sản TP. HCM cho thấy tuy có một số thành tựu đáng lưu ý, đã phát triển tốt hơn sau một thời gian đóng băng nhưng thị trường vẫn còn không ít bất cập như năng lực của các doanh nghiệp còn hạn chế, sự thiếu ổn định của các chính sách pháp luật, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước chưa cao...

Để thị trường bất động sản thành phố hoạt động một cách lành mạnh, minh bạch trong gian đoạn 2016-2020 và phát triển bền vững trong thời tới, việc nghiên cứu và xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản phù hợp với chức năng và vai trò của đô thị đặc biệt TP. HCM nhằm phát huy hết các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế sẵn có cũng như khắc phục được những mặt hạn chế và yếu kém trong thời gian qua là hết sức cần thiết.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn nội dung Đề án phát triển thị trường bất động sản TP. HCM tại đây.

Tin mới lên