Tài chính tiêu dùng

Đến năm 2030, 90% người từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán

Mục tiêu tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đến năm 2020 là 70% và đến năm 2030 là trên 90%.

Đến năm 2030, 90% người từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán

Mục tiêu đến năm 2020 là 40 máy ATM, đến năm 2025 và năm 2030 là trên 40 máy ATM

Tại lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 vừa được ban hành mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện một số mục tiêu cụ thể.

Về mục tiêu tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì thực hiện theo lộ trình đạt số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đến năm 2020 là 20 chi nhánh, đến năm 2025 và năm 2030 là trên 20 chi nhánh.

Đáng chú ý, mục tiêu tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đến năm 2020 là 70%, đến năm 2025 là trên 80% và đến năm 2030 là trên 90%.

Về số máy ATM, trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên có thẻ ATM. Mục tiêu đến năm 2020 là 40 máy, đến năm 2025 và năm 2030 là trên 40 máy.

Đối với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với các dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tín dụng trong khả năng chi trả, NHNN được giao chủ trì thực hiện theo lộ trình, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có dư nợ tại các tổ chức tín dụng đến năm 2020 là 200.000 doanh nghiệp, năm 2025 là 250.000 doanh nghiệp và năm 2030 là 300.000 doanh nghiệp.

Tin mới lên