Tài chính tiêu dùng

ĐHĐCĐ PTI: Chính thức nới room từ 49% lên 100%, mục tiêu đứng thứ 2 thị trường vào năm 2025

(VNF) - ĐHĐCĐ PTI đã chính thức thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) từ 49% lên 100%. ĐHĐCĐ cũng thông qua định hướng chiến lược 2020 – 2025 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ 2 trên thị trường.

ĐHĐCĐ PTI: Chính thức nới room từ 49% lên 100%, mục tiêu đứng thứ 2 thị trường vào năm 2025

ĐHĐCĐ PTI: Chính thức nới room từ 49% lên 100%, mục tiêu đứng thứ 2 thị trường năm 2025.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Bên cạnh việc thông qua kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2019, Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và kế hoạch chiến lược năm 2020 đồng thời bầu ra thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới năm 2020 – 2025.

Theo thông tin từ đại hội, năm 2019, tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm của PTI đạt 5801 tỷ đồng, hoàn thành 119.5% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 35,4% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.692 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 109 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỷ đồng, hoàn thành 92,2% so với kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 2.479 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu của PTI – tiếp tục giữ vững vị trí số 2 về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường. Nghiệp vụ bảo hiểm con người cũng cán mốc 2.226 tỷ đồng, tăng trưởng 66,8% so với năm 2018. Ngoài ra, kết thúc năm 2019, thị phần bảo hiểm phi nhân thọ của PTI cũng chiếm 10,8%, là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 trên thị trường.

ĐHĐCĐ cũng đã chính thức thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) từ 49% lên 100%. Theo PTI, việc nới room có ý nghĩa cho công ty trong việc tăng vốn, đó cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hoặc tăng xếp hạng tín dụng quốc tế trong tương lai.

ĐHĐCĐ cũng thông qua định hướng chiến lược 2020 – 2025 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ 2 trên thị trường. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm, mức cổ tức chi trả bình quân hàng năm tối thiểu 10%.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung thêm 2 thành viên, nâng từ 7 thành viên lên 9 thành viên. Trong đó, 2 thành viên đại diện cho cổ đông VNPost, 3 thành viên đại diện cổ đông ngoại DB, 2 thành viên đại diện cổ đông VNDirect, 1 cổ đông đại diện nhóm cổ đông Vinare và Cokyvina và 1 thành viên độc lập do HĐQT đương nhiệm đề cử.

Tin mới lên