Tài chính

Địa ốc Hoàng Quân: Chi phí quản lý ăn mòn lợi nhuận quý II

(VNF) – Mặc dù doanh thu thuần quý II/2018 tăng tới 87% so với cùng kỳ nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3,5 lần, lợi nhuận trước thuế Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) chỉ còn 14,6%, giảm 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Địa ốc Hoàng Quân: Chi phí quản lý ăn mòn lợi nhuận quý II

Quý II/2018, doanh thu thuần của HQC đạt 190 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Trong quý, HQC ghi nhận 7,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, tuy nhiên so với cùng kỳ, mức thu này đã giảm hơn một nửa. Bên cạnh đó, các loại chi phí trong quý II có mức tăng rất đáng kể như: chi phí bán hàng 8,6 tỷ (tăng 21%), chi phí quản lý 31,7 tỷ (tăng 3,5 lần).

Sự sụt giảm của doanh thu tài chính và mức tăng đột biến của chi phí quản lý đã khiến lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của HQC chỉ còn 14,6 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ HQC, doanh thu quý II/2018 tăng chủ yếu do công ty chuyển nhượng dự án để tập trung xây dựng hoàn thiện, bàn giao các dự án nhà ở xã hội đang đầu tư trong quý II nhằm từng bước triển khai chiến lược tập trung đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản thương mại, bất động sản nông nghiệp, đặc biệt là nhà ở tại khu vực TP. HCM.

Chi phí bán hàng tăng do công ty đẩy mạnh công tác marketing giới thiệu các dự án mới phù hợp định hướng kinh doanh. Còn chi phí quản lý tăng do công ty đẩy mạnh hoạt động rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư toàn bộ dự án, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp giai đoạn 2018-2020.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HQC đạt 214 tỷ đồng, giảm 44%; lợi nhuận gộp 72 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước.

Nhờ kết quả tốt trong quý I, doanh thu tài chính 6 tháng tăng 3,8 lần, đạt 64,6 tỷ đồng, Tuy nhiên, các loại chi phí cũng tăng khá mạnh: chi phí bán hàng 20 tỷ (tăng 55,8%), chi phí quản lý 54 tỷ đồng (tăng 54,5%).

Tất cả khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng của HQC chỉ đạt 27,7 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HQC là 6.308 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.786 tỷ đồng (tăng 16 tỷ đồng); tài sản dài hạn là 2.522 tỷ đồng (giảm 1 tỷ đồng).

Đáng chú ý, các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tới 95% tổng tài sản của HQC. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 2.934 tỷ đồng (chiếm 46% tổng tài sản và tăng 4% so với đầu năm), phải thu dài hạn là 2.274 tỷ đồng (chiếm 36% tổng tài sản, giữ nguyên so với đầu năm), hàng tồn kho là 801 tỷ đồng.

Trong cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn của HQC, khoản “trả trước cho người bán ngắn hạn” chiếm tỷ trọng lớn nhất (50%, đạt giá trị 1.467 tỷ đồng). Khoản trả trước cho Công ty Phát triển nhà Bảo Linh đứng đầu danh sách, đạt giá trị 796 tỷ đồng, tiếp đó là khoản trả trước cho Công ty Kinh doanh nhà Bình Thuận (258 tỷ đồng)…

Khoản “phải thu ngắn hạn của khách hàng” của HQC cũng khá lớn, 976 tỷ đồng, riêng khoản phải thu từ các khách hàng mua bất động sản đã là 591 tỷ đồng.

Ngoài ra, HQC còn có 57 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HQC tại ngày 30/6/2018 là 2.044 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với đầu năm. 97% nợ phải trả của HQC là nợ ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của HQC tại ngày 30/6/2018 là 4.264 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,48 lần.

Tin mới lên