Diễn đàn VNF

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?