Diễn đàn VNF

Nhà đầu tư, nhà báo, và...

Nhà đầu tư, nhà báo, và...

(VNF) - Không có nhà đầu tư thì không có sự phát triển. Nhưng sự phát triển nào cũng phải trả giá, cũng thường mang theo những hệ lụy không mong muốn. Nhà báo là người thúc đẩy tiến bộ xã hội, người bảo vệ chân lý, quyền bình đẳng của con người. Xét về mục tiêu chung là tiến bộ xã hội, thì nhà đầu tư và nhà báo là hai người bạn đồng hành; song nếu nhà đầu tư chỉ coi tiền lời của mình là tối thượng, xâm phạm lợi ích của những nhóm người khác, thậm chí lợi ích quốc gia, thì nhà báo phải là người giám sát, tố cáo trước xã hội.
« 1 2 3 4 5 6 »