Diễn đàn VNF

Xử lý nợ xấu đang chuyển động

Xử lý nợ xấu đang chuyển động

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?