Học thuật

Điều kiện không nhận cổ tức là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu điều kiện không nhận cổ tức (ex dividend of particular secutiry) là gì?

Điều kiện không nhận cổ tức là gì?

Điều kiện không nhận cổ tức (ex dividend of particular secutiry) là điều kiện không được nhận cổ tức mà cổ phiếu đó được hưởng

Điều kiện không nhận cổ tức (ex dividend of particular secutiry) là điều kiện không được nhận cổ tức mà cổ phiếu đó được hưởng.

Nếu mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với điều kiện "không nhận cổ tức" thì người mua không được quyền nhận cổ tức mà cổ phiếu đó được hưởng trong lần thanh toán cổ tức tới

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên