Học thuật

Định lý Rybczynski là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu định lý Rybczynski (Rybczynski theorem) là gì?

Định lý Rybczynski là gì?

Định lý Rybczynski (Rybczynsky theorem) là định lý do Rybczynski đưa ra.

Định lý Rybczynski (Rybczynski theorem) là định lý do Rybczynski đưa ra.

Định lý Rybczynski nói rằng nếu trong mô hình Heckscher-Ohlin, khối lượng của một trong hai nhân tố sản xuất tăng lên, thì để giữ cho giá sản phẩm và nhân tố không đổi, sản lượng của hàng hóa sử dụng nhiều nhân tố có khối lượng tăng lên phải gia tăng và sản lượng của hàng hóa sử dụng nhiều nhân tố có khối lượng không đổi phải giảm.

Để hiểu định lý Rybczynski, chúng ta có thể lập luận như sau. Để giá sản phẩm không đổi, giá nhân tố sản xuất cũng phải không đổi. Giá nhân tố chỉ không thay đổi khi tỷ lệ nhân tố sản xuất được sử dụng trong hai ngành này không thay đổi. Điều này có thể thực hiện bằng cách tăng sản lượng của ngành sử dụng nhiều nhân tố sản xuất gia tăng và giảm sản lượng của ngành còn lại. Cách làm đó cho phép giải phóng nhân tố sản xuất không đổi với tỷ lệ cao hơn và chuyển chúng sang sử dụng cùng với nhân tố sản xuất gia tăng trong ngành đang mở rộng (tức có sản lượng gia tăng)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên