Học thuật

Độ trễ Almon là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu độ trễ Almon (Almon lag) là gì?

Độ trễ Almon là gì?

Độ trễ Almon là một kiểu trễ phân phối trong đó trọng số các giá trị liên tục của biến số trễ theo sau một do một đa thức gây ra.

Độ trễ Almon (Almon lag) là độ trễ phân phối trong đó quyền số áp dụng đối với các giá trị tiếp theo nhau của biến trễ có dạng đa thức. Ví dụ, đa thức bậc hai có thể dẫn đến dạng chữ U ngược của các quyền số theo thời gian.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên