Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chứa bản đồ vi phạm chủ quyền