Tài chính

Doanh nghiệp cảng biển lớn nhất Đà Nẵng làm ăn ra sao trong quý II/2022?

(VNF) - Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này trong quý II/2022 đạt 276 tỷ đồng, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm trước. 

Qua đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100,78 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với quý II/2021. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 81 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ. 

Kết thúc quý II/2022, Cảng Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng (tăng 5,1% so với quý II/2021) và sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng (tăng 6,4% so với quý II/2021).

Lũy kế 6 tháng năm 2022 có tổng lợi nhuận trước thuế đạt 162 tỷ đồng, tăng 6,5% so với lũy kế 6 tháng năm 2021. Từ đó, lũy kế 6 tháng năm 2022 có lợi nhuận sau thuế của năm 2022 đạt 131 tỷ đồng, tăng 7,3% so lũy kế 6 tháng năm 2021.

Đến quý II/2022, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng đạt 1.943 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 924 tỷ đồng, tăng 14,6% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý trong phần tài sản ngắn hạn, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 546 tỷ đồng, tăng 4,5 % so với hồi đầu năm. Khoản này, Cảng Đà Nẵng tập trung chủ yếu đầu tư vào các mục: Khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn; đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết; đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.

Đối với các khoản phải thu ngắn hạn, Cảng Đà Nẵng ghi nhận được con số 173 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, chi phí mà khách hàng chưa trả chiếm 133 tỷ đồng. 

Đồng thời, Cảng Đà Nẵng còn dính phải những khách hàng thuộc nhóm nợ xấu khó đòi nhiều năm nay như Công ty Cổ phần thép Dana - Úc trên 3 năm với 2,3 tỷ đồng; hay Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải hàng hải Thiên ý gần 800 triệu đồng với thời hạn từ 2-3 năm.

Riêng vốn chủ sở hữu trong quý II/2022, Cảng Đà Nẵng đạt 1.441 tỷ đồng, giảm 2,5% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng (501 tỷ đồng) chiếm hơn 1/3 vốn chủ sở hữu (1.441 tỷ đồng).

Tin mới lên