Học thuật

Doanh thu bình quân là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Doanh thu bình quân (average revenue) là gì?

Doanh thu bình quân là gì?

Doanh thu bình quân (average revenue) là doanh thu trên một đơn vị sản lượng.

Doanh thu bình quân là gì?

Doanh thu bình quân (average revenue) là doanh thu trên một đơn vị sản lượng. Nếu ký hiệu sản lượng là Q, doanh thu là R, thì doanh thu bình quân (AR) bằng:

Vì doanh thu bằng giá cả nhân với lượng hàng (R = P x Q), nên:

Như vậy, doanh thu bình quân bằng giá cả. Điều này hàm tất cả các đường gắn doanh thu bình quân với giá cả đều có đồ thị giống đường cầu – đường gắn giá cả với sản lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên