Tài chính tiêu dùng

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 66.500 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng 20%

(VNF) - Đến hết tháng 7/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là hơn 1,6 triệu hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.  Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ tính đến hết tháng 7/2020 đạt 66.500 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 66.500 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng 20%

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 66.510 tỷ đồng sau 7 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết tính đến hết tháng 7/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.266 tỷ đồng, tăng khoảng 6%, bồi thường 10.754 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong 7 tháng, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 9.753 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 4.611 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,6%, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 16%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.086 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 4.168 tỷ đồng.

7 tháng năm 2020, bảo hiểm sức khỏe đạt doanh thu 9.339 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 5%, bồi thường 2.894 tỷ đồng.

Bảo hiểm cháy nổ trong kỳ ghi nhận doanh thu đạt 3.627 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,6%, tăng trưởng 9%, bồi thường 1.006 tỷ đồng.

Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.306 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 11%, bồi thường 288 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.226 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 6%, bồi thường 522 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 43% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho hay ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 624 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 361 tỷ đồng tăng 3%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 487 tỷ đồng tăng trưởng 55%.

Cùng với đó, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 139 tỷ đồng tăng trưởng 10%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 22 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng.

Ở khối bảo hiểm nhân thọ, số liệu thống kê ước tính của hiệp hội cho biết đến hết tháng 7/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.623.203 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 10.866.242, tăng 14,93%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ tính đến hết tháng 7/2020 đạt 66.510 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 7 tăng 14,92% đạt 20.672 tỷ đồng.

Tin mới lên