Học thuật

Đơn vị hiệu quả là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đơn vị hiệu quả (efficiency units) là gì?

Đơn vị hiệu quả là gì?

Đơn vị hiệu quả (efficiency units) là phương pháp tính lực lượng lao động bằng đầu vào dịch vụ lao động thực tế sử dụng

Đơn vị hiệu quả (efficiency units) là phương pháp tính lực lượng lao động bằng đầu vào dịch vụ lao động thực tế sử dụng (tức tính bằng đơn vị hiệu quả) thay cho đơn vị tự nhiên (ví dụ, số người lao động).

“Lực lượng lao động thực tế sử dụng” hay lực lượng lao động tính bằng đơn vị hiệu quả gia tăng với tốc độ bằng tổng của tỷ lệ tăng trưởng lực lượng lao động tính bằng số người cộng với tỷ lệ tiến bộ kỹ thuật trung lập Harrod.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên