Học thuật

Đóng phí là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đóng phí (joint costs) là gì?

Đóng phí là gì?

Đóng phí hay chi phí chung (joint costs)là các chi phí có liên quan đến việc sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau và được đồng cung, tức được cung ứng cùng với nhau như xăng, dầu ma dút, dầu diesel.

Đóng phí hay chi phí chung (joint costs) là các chi phí có liên quan đến việc sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau và được đồng cung, tức được cung ứng cùng với nhau như xăng, dầu ma dút, dầu diesel. Các sản phẩm này đồng thời được sản xuất trong quá trình hóa dầu. Người ta rất khó phân bổ chính xác các khoản chi phí vận hành (ví dụ chi phí crắc king dầu mỏ) cho các sản phẩm khác nhau khi muốn xác định chính xác chi phí của mỗi loại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các nhà sản xuất phải chịu nhiều chi phí trong quá trình sản xuất. Đây là công việc của kế toán là theo dõi các chi phí này và tính trở lại cho một sản phẩm hoặc quy trình nhất định (đối tượng chi phí) trong quá trình sản xuất. Một số chi phí không thể được truy ngược trở lại cho một đối tượng chi phí. Một số chi phí có lợi cho nhiều hơn một sản phẩm hoặc quy trình trong quy trình sản xuất. Các chi phí này được gọi là đóng phí.

Hầu như tất cả các nhà sản xuất phải chịu chi phí chung ở mức độ nào đó trong quá trình sản xuất. Nó cũng có thể được định nghĩa là chi phí để vận hành các quy trình sản phẩm chung bao gồm việc xử lý chất thải. Liên quan đến chi phí chung, điều cần thiết là phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm  khác nhau để xác định chi phí sản phẩm riêng lẻ. Một số phương pháp được sử dụng để phân bổ chi phí chung. Những phương pháp này chủ yếu được phân loại vào các phương pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật. Các phương pháp phi kỹ thuật chủ yếu dựa trên thị phần của sản phẩm; thị phần cao hơn, tỷ lệ được phân bổ cao hơn. Trong phương pháp này, tỷ lệ được xác định dựa trên tỷ lệ giá trị bán hàng. Trong phương pháp dựa trên kỹ thuật, tỷ lệ được tìm thấy dựa trên số lượng vật lý và các phép đo như khối lượng, trọng lượng, v.v.

Tin mới lên