Tài chính

DRH báo lãi 19,8 tỷ đồng nửa đầu năm 2018

(VNF) – Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) đạt 19,8 tỷ đồng.

DRH báo lãi 19,8 tỷ đồng nửa đầu năm 2018

Cụ thể, quý II/2018, doanh thu thuần của DRH đạt 405 triệu đồng, bằng 1/7 cùng kỳ năm trước. Toàn bộ là doanh thu cung cấp dịch vụ nên không có giá vốn, bởi vậy lợi nhuận gộp quý II bằng doanh thu, bằng 1/3 cùng kỳ.

Trong quý, DRH ghi nhận 4 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 4,8 lần), 16 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết (không đổi). Tuy nhiên, do chi phí bán hàng lên hơn 4,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 8,3 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế quý II đạt 6,6 tỷ đồng, giảm 3,7 lần so với năm trước.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay quý II của DRH khá cao, hơn 10 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần cùng kỳ). Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 9,9 tỷ đồng, DRH kéo lùi chi phí tài chính xuống còn hơn 400 triệu đồng. 

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DRH đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp là 11,7 tỷ đồng, giảm 10%.

Lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 33,4%. Tuy nhiên, doanh thu tài chính 6 tháng chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 6,2 lần. Bên cạnh đó, các loại chi phí cũng duy trì ở mức cao (chi phí bán hàng là 9,8 tỷ đồng, chi phí quản lý là 16,6 tỷ đồng) nên lãi trước thuế 6 tháng của DRH đạt 19,8 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của DRH là 1.536 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.006 tỷ đồng, tăng 37%; tài sản dài hạn là 529 tỷ đồng, tăng 51%.

Cơ cấu tài sản của DRH đáng chú ý với lượng hàng tồn kho lớn, lên đến 881 tỷ đồng, tăng 40,8% so với đầu kỳ.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của DRH tại ngày 30/6/2018 là 832 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. 94% nợ phải trả của DRH là nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, các khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm: “Phải trả ngắn hạn khác”  345 tỷ đồng (tăng 5 lần) và “Vay ngắn hạn” 227 tỷ đồng (tăng 2,6 lần).

Vốn chủ sở hữu của DRH là 703 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,18 lần.

Tin mới lên