Hồ sơ VNF

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ

(VNF) - Ở Việt Nam, mặc dù kinh tế chia sẻ chưa phát triển mạnh như tại nhiều nước trên thế giới, nhưng trong những năm gần đây, mô hình này đã có bước phát triển nhanh chóng.

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ

Báo cáo có nội dung nghiên cứu về mô hình kinh tế chia sẻ và tác động của các loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế Việt Nam.

Báo cáo có nội dung nghiên cứu về mô hình kinh tế chia sẻ và tác động của các loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế Việt Nam.

Về phạm vi nghiên cứu, chủ thể tác động được xem xét trong báo cáo là một số loại hình kinh tế chia sẻ chính đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở lưu trú và cho vay ngang hàng.

Đối tượng chịu tác động là các mặt của nền kinh tế, bao gồm cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực sau: huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển; mở rộng kinh doanh và phát triển thị trường; thúc đẩy cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế số; giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động; thay đổi các quan hệ lao động và vấn đề đảm bảo an sinh xã hội; độc lập, tự chủ và an ninh của nền kinh tế; môi trường và một số vấn đề thể chế, thuế, đăng ký kinh doanh đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, do kinh tế chia sẻ là mô hình kinh doanh mới xuất hiện (ở Việt Nam cũng như trên thế giới), nhưng lại có nhiều loại hình đa dạng và biến đổi mau lẹ theo xu hướng phát triển của công nghệ 4.0. Đặc biệt, hiện chưa có nguồn số liệu thống kê chính thức về kinh tế chia sẻ, nhiều hoạt động của kinh tế chia sẻ chưa có trong các danh mục ngành nghề kinh doanh, chưa được pháp điển và về cơ bản chưa được chế định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Nhà nước.

Việc phân tích, đánh giá tác động của mô hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế Việt Nam chủ yếu được thực hiện trên cơ sở sử dụng tư liệu, số liệu sơ bộ, rời rạc về một số loại hình kinh tế chia sẻ chính mới bước đầu xuất hiện ở Việt Nam (vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở lưu trú, cho vay ngang hàng và một số loại hình kinh tế chia sẻ khác trong lĩnh vực môi trường, y tế (các tư liệu, số liệu cho phân tích là rất hạn chế và chủ yếu dưới dạng định tính, được thu thập từ nguồn số liệu của các Bộ, ngành đóng góp trong quá trình phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo, cũng như số liệu, tài liệu thu được từ một số khảo sát doanh nghiệp KTCS và Hiệp hội nghề nghiệp liên quan).

Trong điều kiện đó, phần lớn các đánh giá trong báo cáo này là phân tích định tính. Ngoài ra, báo cáo không đi vào phân tích, đánh giá lần lượt tác động của từng loại hình kinh tế chia sẻ chính (đã xác định trong phạm vi nghiên cứu) tới nền kinh tế, vì sẽ dễ bị trùng lặp, bỏ sót và thiếu tính bao quát mà đi vào phân tích, đánh giá tác động chung của mô hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế tại đây.

Tin mới lên