Hồ sơ VNF

Dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

(VNF) - Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

Dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình.

Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày càng được hoàn thiện, với sự ra đời của Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản chính sách liên quan, góp phần nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Mặc dù vậy, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế về quy mô, năng lực sản xuất các sác phẩm đòi hỏi trình độ công nghệ cao, được thể hiện rõ qua khả năng tự cung ứng và tỷ lệ nội địa hoá thấp, giá trị gia tăng trong ngành chế biến chế tạo thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến công nghiệp hỗ trợ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển và cải thiện năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý nhà nước về công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp gồm: về hoàn thiện cơ chế, chính sách; về phát triển thị trường; về nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Dự thảo nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại đây.

Tin mới lên