Hồ sơ VNF

Dự thảo tổng kết đánh giá về tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNN và SN

(VNF) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các quy định về chính sách thuế TNDN nói chung, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nói riêng.

Dự thảo tổng kết đánh giá về tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNN và SN

Bộ Tài chính cho biết, qua 10 năm thực hiện, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra như công khai, minh bạch, đơn giản, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Luật thuế TNDN cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, khuyến khích và thu hút đầu tư có chọn lọc để phát triển các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số ngành, lĩnh vực quan trọng theo chính sách phát triển của Nhà nước.

Ngoài ra, Luật thuế TNDN còn góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Tuy nhiên, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong Luật thuế TNDN đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, không theo kịp sự vận động của thực tiễn.

Cụ thể, Luật thuế TNDN không có quy định ưu đãi cho doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên chưa tạo động lực khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động bỏ thêm vốn đầu tư. chưa bao quát toàn diện các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh...

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo tổng kết đánh giá về tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ (DNN) và siêu nhỏ (SN) của Bộ Tài chính tại đây.

Tin mới lên