Học thuật

Đường cầu tiền là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đường cầu tiền (money demand curve) là gì?

Đường cầu tiền là gì?

Đường cầu tiền (money demand curve) là đường biểu thị mối quan hệ giữa lượng cầu tiền MD tại mức lãi suất (i) và thu nhập quốc dân (Y).

Đường cầu tiền là gì?

Đường cầu tiền (money demand curve) là đường biểu thị mối quan hệ giữa lượng cầu tiền MD tại mức lãi suất (i) và thu nhập quốc dân (Y).

Dưới dạng hàm tổng quát, chúng ta có thể viết MD = F(i,Y). Nếu lãi suất giảm, nhu cầu đầu cơ về tiền tăng. Đây là số tiền mà mọi người muốn nắm giữ khi họ dự kiến có sự giảm giá tài sản, chẳng hạn trái phiếu. Do lãi suất biến động tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu, nên lãi suất càng thấp, giá trái phiếu càng cao và ngược lại. Hình 31a biểu thị mối quan hệ tỷ lệ nghịch này.

Sự gia tăng thu nhập quốc dân làm tăng nhu cầu về tiền để giao dịch và dự phòng tại mọi mức lãi suất.

Vì vậy trong hình dưới đây, đường cầu tiền dịch chuyển ra phía ngoài khi thu nhập tăng. Đường cầu tiền tác động qua lại với đường cung tiền để xác định mức lãi suất và khối lượng tiền tệ cân bằng.

Đường cầu tiền là gì?

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự dịch chuyển của đường cầu tiền

Sự thay đổi của đường cầu tiền xảy ra khi có sự thay đổi trong bất kỳ yếu tố ảnh hưởng không phải giá, điều đó dẫn đến một đường cầu mới.

Các yếu tố quyết định không phải giá là những thay đổi khiến nhu cầu thay đổi ngay cả khi giá vẫn giữ nguyên. Các yếu tố ảnh hưởng đó gồm: Thay đổi về thu nhập giữ lại, thay đổi sở thích và thói quen tiêu dùng, thay đổi về kỳ vọng, thay đổi giá của hàng hóa liên quan, quy mô dân số

Các yếu tố làm thay đổi nhu cầu bao gồm: giảm giá hàng hóa thay thế, tăng giá hàng hóa bổ sung, giảm thu nhập của người tiêu dùng nếu hàng hóa là hàng hóa thông thường, tăng thu nhập của người tiêu dùng nếu hàng hóa là hàng hóa kém

Nhu cầu tiền cũng thay đổi khi mức sản lượng danh nghĩa tăng lên và thay đổi theo lãi suất danh nghĩa.

Tin mới lên