Học thuật

Đường IS là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đường IS (IS schedule) là gì?

Đường IS là gì?

Đường IS (IS schedule) là đường biểu thị các kết hợp thu nhập quốc dân và lãi suất làm cân bằng thị trường hàng hóa

Đường IS là gì?

Đường IS (IS schedule) là đường biểu thị các kết hợp thu nhập quốc dân và lãi suất làm cân bằng thị trường hàng hóa. Nói chính xác hơn, các điểm trên đường IS thỏa mãn điều kiện cân bằng của khu vực hiện vật là tiết kiệm (số tiền được giữ lại) phải bằng đầu tư (số tiền chi ra để mua hàng đầu tư).

Đường IS là gì?

Hình trên cho thấy đường IS dốc xuống; khi lãi suất giảm, đầu tư tăng và điều này làm tăng sản lượng thông qua tác động của nhân tử. Song mức đầu tư cao hơn đòi hỏi phải có lượng tiết kiệm lớn hơn để giữ cho khu vực hiện vật của nền kinh tế ở trạng thái cân bằng (S=I).

Mức tiết kiệm cao hơn chỉ có thể được duy trì tại mức thu nhập quốc dân cao hơn. Điều này còn hàm ý mức lãi suất thấp hơn đòi hỏi phải có mức thu nhập quốc dân cao hơn.

Đường IS tác động qua lại với đường LM để xác định mức cân bằng chung của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

Giả thiết để xây dựng đường IS

Đầu tư I là hàm số của lãi suất thực tế r: I = I (r). Đầu tư giảm nếu lãi suất tăng (dI/dr<0).

Tiết kiệm S là hàm số của thu nhập Y: S = Y - C. Tiết kiệm tăng khi thu nhập tăng (dS/dY>0).

Ở đây lưu ý là thu nhập bằng với sản lượng bằng với tổng chi tiêu (chi tiêu dùng + chi đầu tư tư nhân + chi tiêu ròng chính phủ + xuất khẩu ròng). Khi một trong các loại chi tiêu này thay đổi, thì tổng chi tiêu sẽ thay đổi, hay thu nhập sẽ thay đổi. Y = C + I + G + NX

Thị trường hàng hóa vĩ mô ở trạng thái cân bằng, do đó: I = S.

Thành lập mô hình đường IS

Lãi suất r tăng, khiến cho đầu tư I giảm đi. Tiết kiệm S luôn bằng đầu tư I, nên khi đầu tư giảm thì thu nhập Y phải giảm để cho tiết kiệm giảm xuống.

Biểu diễn quan hệ nghịch đảo giữa lãi suất r và thu nhập Y để đảm bảo cần bằng thị trường hàng hóa vĩ mô này trên đồ thị hai chiều với trục hoành là các mức thu nhập Y, còn trục tung là các mức lãi suất r, ta sẽ có một đường IS là tập hợp của các mức tiết kiệm và thu nhập bằng nhau làm cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô.

Đường này dốc xuống phía phải.

Phương trình đường IS: Y = C (Y - T) + I (r) + G

Tin mới lên