Học thuật

Đường LM là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đường LM (LM schedule) là gì?

Đường LM là gì?

Đường LM (LM schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân và lãi suất khi thị trường tiền tệ cân bằng, tức L (cầu tiền) = M (cung tiền).

Đường LM là gì?

Đường LM (LM schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân và lãi suất khi thị trường tiền tệ cân bằng, tức L (cầu tiền) = M (cung tiền).

Đường LM cắt đường IS để xác định vị trí cân bằng chung cho cả nền kinh tế.

Đường LM là gì?

Đường LM là đường dốc lên. Với một khối lượng tiền tệ cho trước, sự gia tăng lãi suất làm giảm nhu cầu đầu cơ và làm tăng số dư giao dịch, tức số tiền có thể sử dụng vào mục đích giao dịch. Sự gia tăng số dư giao dịch đến lượt nó lại làm tăng quy mô giao dịch (tức hoạt động kinh tế) và thu nhập quốc dân tăng

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giả thiết xây dựng mô hình đường LM

Thị trường tiền tệ ở trạng thái cân bằng, nghĩa là lượng cầu tiền L bằng lượng cung tiền M. Lượng cung tiền M không thay đổi vì cơ quan quản lý tiền tệ (ngân hàng trung ương hay các cơ quan tương đương) không tiến hành biện pháp gì làm ảnh hưởng tới lượng cung tiền.

Lượng cầu tiền L bằng tổng của lượng cầu tiền vì mục đích giao dich và lượng cầu tiền vì mục đích đầu cơ kiếm lợi.

Càng có nhiều thu nhập, cá nhân càng tiêu dùng nhiều, do đó càng cần nhiều tiền mặt để giao dịch. Lãi suất càng cao thì người ta càng giữ ít tiền mặt, và thay vào đó càng tăng mua các tài sản có lợi tức cao.

Xây dựng mô hình đường LM

Vì giả thiết rằng lượng cầu tiền L luôn bằng lượng cung tiền Mi. Nên khi thu nhập Y tăng, thì lượng cầu tiền vì mục đích giao dịch sẽ tăng lên. Lượng cầu tiền dự trữ vì mục đích đầu cơ vì thế sẽ giảm đi; và để đảm bảo điều đó, lãi suất thực tế r cần phải tăng lên. Tóm lại, khi xét từ góc độ thị trường tiền tệ cân bằng, khi thu nhập tăng thì lãi suất thực tế cũng sẽ tăng; và ngược lại.

Như vậy, đường LM biểu diễn một tập hợp các điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ sẽ là đường dốc lên phía phải trên một đồ thị hai chiều với trục hoành là các mức thu nhập Y, còn trục tung là các mức lãi suất thực r (xem Hình 1).

Phương trình đường LM: M / P = L (Y, r). Trong đó M: cung tiền, M / P: cung tiền thực tế và L (Y, r): hàm cầu tiền thực tế phụ thuộc vào thu nhập và lãi suất.

Tin mới lên