Tài chính

EVN vay nợ trên 17 tỷ USD

(VNF) – Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng nợ vay của EVN ở mức 396.590 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,5 tỷ USD, bao gồm 35.662 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD) và 360.928 tỷ đồng nợ vay dài hạn (tương đương khoảng 15,9 tỷ USD).

EVN vay nợ trên 17 tỷ USD

Tổng nợ vay của EVN lên đến trên 17 tỷ USD

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, theo đó, tổng tài sản của EVN tính đến hết ngày 31/12/2016 là 692.216 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Tài sản của EVN chủ yếu được phân bổ vào tài sản cố định với 473.737 tỷ đồng (chiếm 68,4%), tài sản dở dang dài hạn với 106.717 tỷ đồng (chiếm 15,4%), tiền và các khoản tương đương tiền với 41.513 tỷ đồng (chiếm 6%).

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng nợ phải trả của EVN đạt 486.981 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm, tương đương khoảng 21,5 tỷ USD nếu tính theo tỷ giá hối đoái 22.700 đồng/USD.

Trong đó, tổng nợ vay của EVN ở mức 396.590 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,5 tỷ USD, bao gồm 35.662 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD) và 360.928 tỷ đồng nợ vay dài hạn (tương đương khoảng 15,9 tỷ USD).

Vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2016 của EVN đạt 205.235 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm, tương đương khoảng 9 tỷ USD.

Theo Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, EVN hiện còn một số khoản công nợ tiềm tàng. Vẫn theo Deloitte, chưa có bất kỳ điều chỉnh nào trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 liên quan đến các khoản công nợ tiềm tàng này do giá trị của các nghĩa vụ nợ này không xác định một cách tin cậy.

Tin mới lên