Ngân hàng

Eximbank gộp nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2016 vào ĐHĐCĐ thường niên 2017

(VNF) – Eximbank sẽ gộp nội đung ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 bị hoãn lại theo chỉ đạo của NHNN. Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Eximbank sẽ được tổ chức vào ngày 21/04/2017.

Eximbank gộp nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2016 vào ĐHĐCĐ thường niên 2017

Eximbank sẽ gộp nội đung ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết số 24/2017/EIB/NQ-HĐQT, theo đó, Hội đồng quản trị Eximbank đã thống nhất gộp các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

HĐQT Eximbank cũng thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/2/2017 để cổ đông thực hiện các quyền, đặc biệt là quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). Theo Điều lệ của Eximbank, số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tối đa là 3 thành viên. Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.

Nghị quyết Eximbank

Chi tiết Nghị quyết số 24/2017/EIB/NQ-HĐQT của Eximbank

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử từ ngày 21/02 đến 06/03/2017. Eximbank dự kiến sẽ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT vào ngày 20/03/2017 trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ vào ngày 21/04/2017.

Trước đó, ĐHĐCĐ năm 2016 của Eximbank đã liên tục bất thành. Lần đầu tiên ĐHĐCĐ không thành công là do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự. Ở lần thứ hai là do ĐHĐCĐ không thông qua tờ trình của HĐQT Eximbank. Lần thứ ba dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2016, tuy nhiên sau đó đã phải hoãn lại do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của cá nhóm cổ đông để báo cáo trước khi NHNN phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tin mới lên