Tài chính

Fecon (FCN): Lãi trước thuế quý III giảm 59%, nợ vay tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm 189 tỷ

(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III/2021 của Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Fecon (FCN): Lãi trước thuế quý III giảm 59%, nợ vay tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm 189 tỷ

Fecon (FCN): Lãi trước thế quý III giảm 59%, nợ vay tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm 189 tỷ

Quý III/2021, doanh thu thuần hợp nhất của FCN đạt 868 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 33%, chỉ đạt 93,5 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 81%, song chi phí tài chính tăng 42%, đạt 39 tỷ đồng.

Dù có thêm 1,7 tỷ đồng lợi nhuận khác, FCN cũng chỉ có 24 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 59% và 20 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của FCN đạt 2.209 tỷ đồng, tăng 9,5%. Lợi nhuận gộp 332 tỷ đồng, tăng 1,8%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng cao đã khiến lãi trước thuế chỉ đạt 91,5 tỷ đồng, giảm 13,4% và lãi sau thuế chỉ đạt 71 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của FCN là 7.599 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho tăng tới 90%, đạt 1.957 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng còn mạnh hơn, tới 23 lần, lên 1.051 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 33%, xuống 2.647 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả là 5.033 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả đáng chú ý với nợ vay ngắn hạn tăng 33% lên 1.624 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 3 lần lên 1.139 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay đạt 2.763 tỷ đồng, tăng tới 73%.

Vốn chủ sở hữu của FCN đạt 2.566 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,9 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của FCN âm 189 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả (483 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (929 tỷ đồng).

Trong bối cảnh dòng tiền âm, FCN vẫn tăng chi rất mạnh cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định (1.023 tỷ đồng). Hệ quả là công ty phải tăng cường vay nợ: dòng tiền đi vay lên tới 3.395 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay lên tới 2.157 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Tuy nhiên, điều an ủi là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ âm khoảng 20 tỷ đồng, về cơ bản không làm thay đổi quá nhiều tiền và tương đương tiền của công ty, chốt ở mức 338 tỷ đồng khi kết thúc quý III/2021.

Tin mới lên