Tài chính

FIR: Quý I, lãi trước thuế giảm 45%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 89% tài sản

(VNF) – Không chỉ sa sút về kết quả kinh doanh trong quý I của năm tài chính 2022 – 2023, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) còn đang cho thấy chất lượng tài sản không thực sự tốt.

FIR: Quý I, lãi trước thuế giảm 45%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 89% tài sản

FIR: Quý I, lãi trước thuế giảm 45%, tồn kho và khoản phải thu chiếm 89% tổng tài sản

Quý I, doanh thu thuần đạt 55 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 36 tỷ đồng, giảm 34%.

Trong quý, công ty có 4 tỷ đồng doanh thu tài chính, song phải chịu 12 tỷ đồng chi phí tài chính, 6 tỷ đồng chi phí quản lý cùng gần 3 tỷ lỗ khác. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, giảm 42%.

Tại ngày kết thúc năm 2022, tổng tài sản của FIR đạt 1.334 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm tài chính. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11%, đạt 836 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 4%, còn 357 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.193 tỷ đồng, chiếm tới 89% tổng tài sản, phản ánh chất lượng tài sản không tốt.

FIR hiện có 19 tỷ đồng nợ xấu, gồm: 9 tỷ đồng tại tập đoàn đầu tư GAIA, 5 tỷ đồng tại Tân Cường THành và 5 tỷ đồng tại Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 597 tỷ đồng, 8% so với đầu năm tài chính. Cơ cấu nợ có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 33%. Nợ vay đạt 366 tỷ đồng, tăng 6%.

Vốn chủ sở hữu đạt 737 tỷ đồng, tăng 2%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,81 lần.

Dòng tiền kinh doanh trong quý của FIR âm 62 tỷ đồng (cùng kỳ âm 6 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (85 tỷ đồng), chi trả lãi vay (11 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư chỉ vài tỷ đồng nên để bù đắp, FIR phải tăng cường đi vay. Dòng tiền vay/trả đã đạt tới 124 tỷ đồng/104 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,3 lần và 5,4 lần so với cùng kỳ.

Từ khoá: Địa ốc First Real, FIR,
Tin mới lên