Tài chính

FPT lãi trước thuế gần 2.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

(VNF) - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT trong 5 tháng đầu năm lần lượt tăng 18,6% và 21,8% so với cùng kỳ.

FPT cho biết doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm của doanh nghiệp này đạt 13.279 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng 18,6% và 21,8% so với cùng kỳ, tương đương 106% và 107% kế hoạch.

Biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 17,8% lên 18,3%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 1.569 tỷ đồng và 1.996 đồng, tăng 18,3% và 17,8%, tương đương 105% kế hoạch.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước của FPT lần lượt đạt 1.983 tỷ đồng và 207 tỷ đồng, tăng trưởng lần 46% và 251,5%. Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin nội địa tăng trưởng 87,5%.

Đối với thị trường nước ngoài, doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin đạt 7.435 tỷ đồng, tăng 52%. Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 13,2%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ và APAC tăng lần lượt 34% và 23%.

Ngoài ra, doanh thu chuyển đổi số cũng FPT cũng tăng trưởng 5% nhờ đà tăng từ các công nghệ điện toán đám mây và low code.

Với khối viễn thông, lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm tăng 28,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, khối giáo dục, đầu tư... giảm do một số mảng kinh doanh vẫn đang trong thời gian đầu tư, hiện chưa tạo ra lợi nhuận.

Trong năm 2021, FPT đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó, lợi nhuận khối công nghệ đạt 2.720 tỷ đồng; khối viễn thông đạt 2.380 tỷ đồng; khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 1.110 tỷ đồng.

Tin mới lên