Tài chính

Gang thép Thái Nguyên (Tisco): Lãi sau thuế bán niên tăng gấp 7 lần cùng kỳ

(VNF) - Mức tăng của giá vốn chậm hơn mức tăng của doanh thu, giúp biên lãi gộp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) tăng hơn gấp đôi với cùng kỳ năm 2020.

Gang thép Thái Nguyên (Tisco): Lãi sau thuế bán niên tăng gấp 7 lần cùng kỳ

Gang thép Thái Nguyên (Tisco) báo lãi bán niên gần 110 tỷ đồng, tăng gấp 7 cùng kỳ

Doanh thu thuần quý II/2021 của Tisco đạt hơn 3.552 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn chỉ tăng ở mức 23%, giúp biên lãi gộp được cải thiện từ mức 4,2% (quý II/2020) lên 9% (quý II/2021), tương đương tăng gấp đôi.

Lợi nhuận gộp của Tisco trong kỳ đạt hơn 322 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ năm 2020.

Tisco ghi nhận lỗ hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động tài chính vì doanh thu không đủ bù đắp chi phí, cùng kỳ khoản lỗ từ hoạt động này là hơn 39 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của Tisco tăng đột biến lên 208,9 tỷ đồng, gấp gần 4,4 lần quý II/2020, trong đó phần tăng thêm chủ yếu do phát sinh một khoản dự phòng hơn 147 tỷ đồng.

Tisco báo lãi sau thuế quý II hơn 65 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tisco đạt hơn 6.558 tỷ đồng, tăng 34% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 7 lần lên gần 110 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên của Tisco thông qua, tổng doanh thu năm 2021 kỳ vọng đạt 12.989 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 48,89 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau nửa đầu năm, Tisco đã vượt 74% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của Tisco tính đến cuối quý II đạt hơn 10.048 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng gấp gần 2,8 lần lên hơn 354 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 21% lên gần 1.525 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 36% so với thời điểm đầu năm lên 877 tỷ đồng, đồng thời dự phòng phải thu khó đòi cũng tăng 60% lên hơn 394 tỷ đồng.

Về bên nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Tisco tăng gần 7,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tổng nợ vay vẫn duy trì ở mức cao hơn 4.463 tỷ đồng.

Tin mới lên