Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước